تعهدنامه‌ها

بسمه تعالی

تعهدنامه خرید خدمات ارزهای دیجیتال

اینجانب: ……………………….. فرزند: ………………………… به شماره ملی: …………………………… متولد: …../…../………..  محل تولد: ……………………. با شماره همراه: ……………………………. و شماره ثابت:……………………………….به آدرس:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. اعلام می‌دارم که با علم و آگاهی و احراز قصد و رضا وفق ماده 01 قانون مدنی در مورخ …./…./….. معادل: …………………………… (به عدد) ریال، به حروف: ………………………………….. (به حروف) ریال که به نحو مشروع و قانونی تحصیل گردیده است، از حساب خودم به شماره حساب/ شماره کارت …………………………………………… نزد بانک …………………………… جهت خرید ارز دیجیتال و استفاده صرفاً قانونی از آن، به حسابهای معرفی شده توسط ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال، منتقل نموده‌ام و متعهد می‌شوم که حساب یادشده در اجاره و یا اختیار شخص دیگری اعم از حقیقی و حقوقی نبوده و در صورت بروز هرگونه خسارات و یا طرح دعوا یا شکایت ناشی از انتقال وجوه یادشده، کلیه مسئولیت‌های کیفری، حقوقی و صنفی در هر مرجعی اعم از قضاوتی، قضایی و انتظامی، در هر زمانی ولو از بابت اشخاص ثالث و یا قوای حاکمیتی را بپذیرم. همچنین متعهد می‌شوم که از ارز دیجیتال حاصل شده به هیچ عنوان در جهت مقاصد غیر قانونی و خلاف مقررات موضوعه استفاده ننمایم و در صورت سوء استفاده ولو توسط اشخاص ثالث کلیه مسئولیت آن را پذیرا باشم. بدیهی است در صورتی این که بعداً به هر نحوی عدم صحت اطلاعات فوق الذکر، اعم از هویت اینجانب و یا منشا قانونی بودن وجوه انتقالی روشن گردد، ولو در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت کیفری، حقوقی و ضمنی آن را متقبل خواهم شد. همچنین انتقال‌های مالی بعدی (خریدهای آتی) اینجانب نیز مشمول موارد متعهد شده فوق الذکر شده و نیازی به تکمیل و ارائه مجدد این تعهدنامه برای معاملات بعدی به ارائه‌دهنده خدمات ارزهای دیجیتال نخواهد بود.

تاریخ:
نام و نام خانودگی:
محل امضای خریدار/فروشنده: